Deklaracja dostępności BIP Przedszkola nr 13 Mała Akademia

Przedszkole nr 13 Mała Akademia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pm13.koszalin.ibip.pl/public/.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody niezgodności z ustawą:

Powody niezgodności z ustawą:

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu,
 • Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają sie ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać wszelkich starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Czujko.
 • E-mail: przedszkole13koszalin@o2.pl
 • Telefon: 943432159

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Gmina Miasto Koszalin
 • Adres: ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin
 • E-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
 • Telefon: 943488600

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 13 Mała Akademia mieści się w budynku dwukondygnacyjnym. Na teren przedszkola wchodzi się wejściem głównym od ulicy Franciszkańskiej. Do budynku prowadzi jedno główne wejście ze schodami, które  są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drugie wejście - boczne -  od placu gospodarczego, do którego prowadzą schody  nie jest dostosowane dla osób poruszajacych się na wózkach inwalidzkich. Teren przedszkola jest ogrodzony, w godzinach pracy przedszkola furtka zamykana jest na zasuwkę w celach bezpieczeństwa dzieci. Budynek posiada cztery wyjścia ewakuacyjne. W przedsionku po lewej stronie znajduje się dzwonek. Kancelaria dyrektora- w której można złożyć dokumenty- znajduje się na parterze w prawym skrzydle budynku tuż obok wejścia głównego, jednak drzwi są zbyt wąskie, by mogła do niej wjechać osoba na wózku inwalidzkim. Brakuje pokoju dla interesanta, w którym osoba o szczególnych potrzebach mogłaby załatwić swoje sprawy.  Toaleta znajdujaca sie na parterze budynku również nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku przedszkola nie ma windy osobowej, pochylni pojazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest również wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia

Istnieje możliwośc obsługi osób słabosłyszących/niedosłyszących w języku migowym po uprzednim umówieniu wizyty interesanta. W placówce jedna nauczycielka ukończyła kurs I stopnia PJM. Potrzebę usługi tłumacza jezyka migowego należy zgłosić: e-mailem, faxem, listownie lun telefonicznie poprzez inną osobę; telefon/fax: 94 343 21 59, adres: Przedszkole nr 13 Mała Akademia ul. Frnaciszkańska 120, 75-255 Koszalin, -mail: przedszkole13koszalin@o2.pl

Inne informacje i oświadczenia

Ułatwienia

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza,
 • Dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem, zastosowano przycisk A++ umożliwiajacy zmianę wielkości tekstu,
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

Serwis BIP Przedszkola nr 13 Mała Akademia w Koszalinie nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej. Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Desing", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.