• Współpraca przedszkola z rodzicami

 •  Współpraca przedszkola z rodzicami

  Współpraca przedszkola z rodzicami wynika z chęci niesienia pomocy rodzinie w spełnianiu jej funkcji wychowawczych oraz potrzeby ujednolicenia kierunku wpływów przedszkola i domu. Zakres tej współpracy obejmuje:

  • starania o zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju dziecka,
  • inicjowanie poczynań pedagogicznych rodziców,
  • oddziaływanie na postawy rodzicielskie,
  • podnoszenie kultury pedagogicznej i poszerzanie wiedzy rodziców o rozwoju i wychowaniu w okresie dzieciństwa,
  • pomoc rodziców w ulepszaniu warunków pracy przedszkola.

  Współpracy powinna towarzyszyć troska o przyszłe losy dziecka, o zaspokojenie jego aktualnych i różnorodnych potrzeb i o jego wychowanie. Wpływ rodziny i przedszkola na wszechstronny rozwój dziecka będzie tym korzystniejsze, im bliższe kontakty nawiążą ze sobą rodzice i nauczyciele. Wymierne korzyści z takich kontaktów odniesie tak przedszkole, jak  i rodzina, a przede wszystkim dziecko. Przedszkole i rodzina to dwa podstawowe środowiska wychowawcze, dlatego powinno istnieć między nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie. Współpraca rodziców i nauczycieli jest wspólnym działaniem dla osiągnięcia dobra poszczególnych dzieci w procesie nauczanie i wychowania. Środowisko rodzinne  w sposób dominujący wpływa na rozwój dziecka, stąd konieczne jest ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu. Zadaniem wychowawcy jest pomoc, wspieranie i troska o spójność wysiłków wychowawczych domu i przedszkola oraz pomoc dziecku w pokonywaniu trudności w procesie jego rozwoju. Nauczyciel znając dziecko, ukierunkowuje pracę rodziców, ukazując wszelkie nieprawidłowości i nowe metody wychowawcze. Wpływów rodziny nie można ignorować. Któż inny jak nie rodzic jest „kopalnią wiedzy” o własnym dziecku, z której nauczyciel czerpie informacje niezbędne do indywidualnej pracy z dzieckiem. Od współdziałania tych dwóch środowisk zależą efekty rozwojowe dzieci. Rodzice  to bardzo istotna część społeczności przedszkolnej
  Głównym celem efektywnej współpracy rodziny z przedszkolem jest dążenie do zapewnienia dziecku optymalnych warunków w toku  poszukiwanie efektywniejszych form i metod tej współpracy, m.in. poprzez:

  • Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych  przedszkola i środowiska rodzinnego.
  • Stworzenie partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci.
  • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
  • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
  • Współdziałanie z rodzicami w zakresie rozpoznawania możliwości rozwojowych dzieci.
  • Angażowanie rodziców w prace użyteczne na rzecz przedszkola oraz w sponsoring.
  • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
  • Przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
  • Przekazywanie informacji na temat wyników diagnozy w szczególności dzieci 5 – 6 letnich.
  • Współudział nauczycieli i rodziców z rozwiązywaniu zaistniałych problemów wychowawczych
  • Poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania placówki oraz   oczekiwań względem przedszkola.

   

   Kontakty przedszkola z rodzicami są konieczne. Niektórzy rodzice nie rozumieją sensu zamierzeń wychowawczych przedszkola. Najczęściej oczekują od placówek gotowej recepty na usunięcie doraźnych kłopotów z dzieckiem.
  Rodzice nie czują potrzeby analizowania i szukania przyczyn pojawiających się trudności. Z takimi rodzicami współpraca układa się najtrudniej.
  Przedszkole musi umieć porozumiewać się z rodzicami w wielu kwestiach. Jednak wszystkie dotyczą tego samego: wychowywania dzieci. Jak ważna jest współpraca z rodzicami nie trzeba nikogo przekonywać. Trzeba natomiast umieć zachęcić do niej rodziców, umieć pokazywać efekty tej współpracy.
  Współpraca z rodzicami powinna doprowadzić do zintegrowania działań wychowawczych domu rodzinnego i przedszkola dla dobra dziecka, dla jego prawidłowego rozwoju.